Statut


STATUT

ELBLĄSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „MLEXER”

W ELBLĄGU

 

Tekst ujednolicony zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Elbląskiego Klubu Sportowego Mlexer Elbląg z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmian                   w statucie Elbląskiego Klubu Sportowego  Mlexer w Elblągu

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Elbląski Klub Sportowy „Mlexer” w Elblągu zwany dalej Klubem i jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i uczestniczy we współzawodnictwie sportowym.

§ 2

Siedzibą Klubu jest miasto Elbląg. Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§ 3

Klub jest zawiązany na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.) Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity)Dz.U.2017.1463 oraz niniejszego statutu.

§ 4

 1. Klub podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Elbląga.
 2. Klub posiada osobowość prawną.

§ 5

 1. Klub może  prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6

 1. Klub może używać pieczęci i logo zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Klubu
 3. Barwami Klubu są kolory: błękitny i zielony.

Rozdział II

Cele i sposób ich realizacji

§ 7

Celem Klubu jest:

 1. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie członków Klubu.
 2. Rozwój różnych dyscyplin sportu, a w szczególności tenisa stołowego oraz stałe podnoszenie jego poziomu.
 3. Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień tenisowych dzieci.
 4. Czynny udział w życiu sportowym, kulturalnym, gospodarczym i społeczno – politycznym.

§ 8

Cele o których mowa w ust. 1-3 Klub realizuje poprzez:

1)    pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność Klubu

2)     upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej, sportu i turystyki,

3)    popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej,

4)    popularyzowanie higienicznego trybu życia,

5)    organizowanie imprez i zawodów sportowych,

6)    organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób na terenie działania Stowarzyszenia,

7)    współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i organizacjami,

8)    współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom klubu właściwych warunków do uprawiania sportu.

§ 9

Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej jest:

1)    Przeprowadzanie systematycznych zajęć szkoleniowych i w sekcjach sportowych,

1)    Organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz rekreacyjnych,

2)    Uczestnictwo w rozgrywkach sportowych,

3)    Zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi.

§ 9.1

Klub może prowadzić następującą działalność gospodarczą:

1) działalność klubów sportowych (PKD 9312Z)

2) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 9319Z)

3) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 8551Z)

4) działalność usługowa zawiązana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 9604Z)

4)     działalność reklamowa (PKD 73.1)

§ 10

Klub dla realizacji zadań statutowych może powoływać sekcje.

§ 11

Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.

§ 12

Dla realizacji celów statutowych klub prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

§ 13

Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 14

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
 2. Członkowie Klubu dzielą się na:

1)    zwyczajnych

1)    uczestników

2)    honorowych

3)    wspierających

§ 15

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które złożą pisemny wniosek w postaci deklaracji, a następnie zostaną wpisane w poczet członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 3. Członkowie zwyczajni Klubu uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów Klubu i prawo głosowania po ukończeniu 18 roku życia.

§ 16

 1. Członkostwo Klubu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
 2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków lub odmowie przyjęcia wydaje Zarząd,     o czym powiadamia ubiegającego się, w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia deklaracji.

§ 17

Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:

1)    uczestniczenia w zebraniach Klubu,

1)    zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,

2)    uzyskiwania od władz i organów Klubu informacji o działalności i zamierzeniach Klubu,

3)    uczestniczenia w imprezach sportowych oraz szkoleniach organizowanych przez Klub,

4)    czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 18

 1. Członkami uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji i zostaną  wpisani w rejestr członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Członkowie uczestnicy mają wszystkie obowiązki i prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 19

 1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.
 2. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 20

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych statutem Klubu.
 2. Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 21

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

1)    aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,

1)    przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

2)    uczestniczenie w realizacji zadań programowych Klubu,

3)    opłacanie składek członkowskich zgodnie z uchwałami Klubu.

§ 22

Skreślenie z listy członków Klubu następuje przez:

1)    Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

1)    Wykluczenie przez Zarząd:

a)    Za działalność sprzeczną ze statutem, regulaminem oraz uchwałami Klubu,

b)    Za zaleganie z opłatą składki członkowskiej powyżej  6 miesięcy. Spłata zaległości winna być poprzedzona wezwaniem do jej uregulowania w terminie do 30 dni,

c)    Z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

2)    Śmierć członka.

§ 23

 1. Zarząd zawiadamia członka o wykluczeniu poprzez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe albo osobę upoważnioną przez Zarząd Klubu.
 2. Zawiadomienie może być także doręczone za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.
 3. O pozostawieniu zawiadomienia doręczający umieszcza zawiadomienie w skrzynce do doręczenia korespondencji bądź w drzwiach mieszkania adresata lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je odebrać w ciągu 7 dni; w razie bezskutecznego upływy tego terminu, należy czynność zawiadomienia powtórzyć jeden raz. W razie dokonania tych czynności pismo uznaje się za doręczone.

§ 24

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, członkowi Klubu w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 2. Osoba, której członkostwo ustało ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu, w czasie rozpatrywania jego odwołania, popierać je i składać wyjaśnienia.
 3. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania, prawa i obowiązki statutowe członka odwołującego się są zawieszone.
 4. Walne Zebranie Członków Klubu powinno zebrać się w terminie do 30 dni od dnia wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 1.

§ 25

W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów).

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 26

 1. Władzami Klubu są:

1)           Walne Zebranie Członków,

1)           Zarząd,

2)           Komisja Rewizyjna.

§ 27

Władze Klubu wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że za tajnym głosowaniem opowie się co najmniej połowa członków biorących udział w głosowaniu.

§ 28

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa 4 lata.

§ 29

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 30

W przypadku równej ilości głosów podczas głosowania w wyszczególnionych w § 27 władz Klubu następuje powtórzenie głosowania i w przypadku kolejnego braku rozstrzygnięcia decyduje głos przewodniczącego w przypadku Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej, a Prezesa w przypadku Zarządu Klubu.

§ 31

 1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.
 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.
 3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 32

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jednak nie później jak do dnia 20 czerwca każdego roku.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata.
 3. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić drogą elektroniczną lub na piśmie o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem. W przypadku powiadomienia drogą elektroniczną dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.
 4. Obrady walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Zarządu lub jego zastępca, przeprowadzając wybór Przewodniczącego i  Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zgromadzenia.
 5. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
 6. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile termin ten został podany w zawiadomieniu - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 7. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć:
 •  z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi
 •  z głosem doradczym – członkowie uczestnicy oraz zaproszeni goście.
 1. Jeżeli Klub liczy więcej niż 60 członków w Walnym Zebraniu Członków  mogą ich zastąpić delegaci. Ilość delegatów oraz zasady ich wyboru określa Zarząd Klubu.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)        uchwalanie programu działania Klubu,

1)        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2)        uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

3)        udzielanie absolutorium Zarządowi,

4)        wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5)        uchwalanie zmian statutu,

6)        uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Klubu,

7)        podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu,

8)        rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Klubu i jego władze

9)        rozpatrywanie odwołań od uchwal Zarządu wniesionych przez członków Klubu,

10)     rozpatrywanie skarg członków Klubu na działalność Zarządu.

11)     Podejmowanie decyzji o przyznaniu oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu za czynności wykonywane przez nich w związku z pełnioną funkcją.

 1. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 33

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może być zwołane w każdym czasie,
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje Zarząd:

1)    z własnej inicjatywy,

1)    na żądanie Komisji Rewizyjnej,

2)    na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Klubu.

 1. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu powinien zawierać proponowany porządek obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku lub żądania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu obraduje wyłącznie w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków musi być zwołane w przypadku ustąpienia więcej niż połowy członków Zarządu, w razie ustąpienia wszystkich członków Komisji Rewizyjnej nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków należy zwołać w ciągu ośmiu tygodni od zaistnienia wskazanych powyżej przyczyn. W wymienionych przypadkach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Prezes lubWiceprezes.

§ 34

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków w tym z prezesa, wiceprezesa i skarbnika. O liczbie członków Zarządu na daną kadencję decyduje uchwałą Walne Zebranie Członków Klubu.

1.1  Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.

1.2    Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu, pod przewodnictwem nowo  obranego prezesa  wybiera spośród siebie wiceprezesa i skarbnika.

 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym, po wyborach zebraniu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
 3. Zarząd reprezentuje Klub na zewnątrz i działa w jego imieniu
 4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes.

§ 35

Do kompetencji Zarządu należy:

1)    wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

1)    kierowanie bieżącą pracą klubu,

2)    ustalanie wysokości składek członkowskich,

3)    wybór kierowników sekcji,

4)    powoływanie i odwoływanie pełnomocników Zarządu Klubu,

5)    podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,

6)    podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do właściwości innych władz Klubu,

7)    Wymierzanie kar regulaminowych członkom.

§ 36

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób stracił zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd większością  głosów przy obecności, co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.
 3. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 37

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków w tym z przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym, po wyborach zebraniu.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1)    kontrola bieżącej pracy Klubu,

1)    składanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

2)    występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

§ 38

 1. W razie zmniejszenia się składu władz Klubu określonych w § 36 ust. 1 i w § 37 ust. 1 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpićw drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu w jednogłośnym głosowaniu, z tym, że liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3  ogólnej liczby członków pochodzących z  wyboru.
 2. W razie rezygnacji Prezesa Zarządu, jego funkcję obejmuje Wiceprezes. Dobór kolejnego członka Zarządu odbywa się na zasadach jak w ust. 1.

ROZDZIAŁ V

Reprezentowanie Stowarzyszenia

§ 39

 1. Do reprezentowania Klubu, w szczególności w sprawach majątkowych, uprawnieni są: Prezes wraz z członkiem zarządu lub dwaj inni członkowie zarządu łącznie.
 2. Zarząd w regulaminie swojego działanie może upoważnić Członka Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu.

§ 40

Do poszczególnych spraw Zarząd może ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie.

ROZDZIAŁ VI
Wyróżnienia i kary

§ 41

Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i kar określa regulamin opracowany przez Zarząd Klubu.

§ 42

W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków Klubu, prawo wymierzania następujących kar: upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy, skreślenie z listy członków Klubu.

§ 43

Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o ukaraniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

§ 44

 1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej oraz dochodów z działalności gospodarczej.
 2. Majątkiem Klubu zarządza Zarząd.
 3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi.”
 4. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Stowarzyszenia.
 6. Zabrania się zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 7. Dochody z działalności gospodarczej klubu służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

§ 45

 1. Klub rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

§ 46

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

                                                                       Przewodniczący    

                                                      Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

                                                                      Mirosław Kozłowski


Uchwała nr 1 /2023

Zarządu Elbląskiego Klubu Sportowego „ Mlexer” z dnia 06.02.2023 r. w sprawie regulaminu składek członkowskich w EKS „ Mlexer” w Elblągu.

Na podstawie § 35 ust.3 Statutu Elbląskiego Klubu Sportowego EKS „ Mlexer”, Zarząd Klubu uchwala Regulamin opłat składek członkowskich w EKS „ Mlexer”

§ 1

Postanowienie ogólne

1. Składki członkowskie stanowią jedno ze źródeł finansowania Klubu i są przeznaczone na działalność statutową oraz opłaty kosztów administracyjnych.

2. Nie opłacenie składek członkowskich może być jedną z przyczyn usunięcia osoby z listy członków Klubu. O skreśleniu osoby z listy członków Klubu decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

3. Do ewidencjonowania składek członkowskich Zarząd Klubu deleguje Skarbnika.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Zarząd Klubu kierując się obowiązującymi przepisami prawa statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania.

§ 2

Informacje o składce członkowskiej.

1. Każdy członek zobowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

2. Składka członkowska opłacana jest od dnia przyjęcia członka do Klubu.

3. Członek Klubu zobowiązany jest na opłacenie składki członkowskiej w terminie 7 dni , licząc od dnia przyjęcia w poczet członków Klubu.

4. Składkę należy wnosić do dnia 15 każdego miesiąca.

5. Wpłatę składki dokonuje się wyłącznie przelewem na konto Klubu. Przelew musi zawierać:

a) opis poprzedzający tj. „ Składka członkowska”

b) imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest wpłata ( w przypadku zapłaty za kilka osób, dane osób powinny zostać podane po przecinku ) zgodnie z przykładem : „ Składka członkowska – Jan Kowalski, Andrzej Kowalski”.

c) Składka nie podlega zwrotowi zarówno w przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie jak i jej skreślenie przez Zarząd Klubu.

 

§ 3

Zaleganie z opłatami składek, skreśleniu z listy członków Klubu, ponowne przyjęcie.

1. Zarząd Klubu lub delegowany Skarbnik może powiadomić lub upomnieć ( werbalnie , drogą pocztową lub elektroniczną ) członka Klubu bądź rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku, gdy członek jest niepełnoletni) o zaległościach gdy:

a) występują 2 pełne okresy płatności – pierwsze upomnienie

b) występują 3 pełne okresy płatności – drugie upominanie

2. Członek, który nie opłacił składki członkowskiej powyżej 6 miesięcy oraz został dwukrotnie upomniany może zostać usunięty przez Zarząd z listy członków Klubu.

3. Osoba skreślona z listy członków Klubu może starać się o ponowne przyjęcie składając pisemną prośbę.

4. Warunkiem ponownego przyjęcia do Klubu jest uregulowanie zaległości względem Klubu, powstałych podczas jej poprzedniego członkostwa.

5. Członek Klubu jest zobowiązany do informowania i przekazania Zarządowi lub Skarbnikowi o zmianie swojego aktualnego adresu zamieszkania , numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej z której korzysta.

 

§ 4

Wysokość składki członkowskiej

Od 1 września 2022 roku obowiązują nowe miesięczne kwoty składek członkowskich:

1. Dzieci i młodzież - 60 zł.

2. Osoby dorosłe – 80 zł.

3. Dwoje i więcej członków rodziny -100 zł.

 

§5

Postanowienia końcowe

Uchwała w chodzi w życie z dniem jej podjęcia

Zarząd Klubu EKS Mlexer Elbląg

Odwiedzin strony: 817628
Stan licznika mierzony od dnia: 21.05.2013, 13:00