Uchwała Zarządu MLEXER 1/2022

05.07.2022


UCHWAŁA nr 1/2022

 

      Zarządu Elbląskiego Klubu Sportowego „Mlexer” z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie

opłacania składek członkowskich w EKS „Mlexer” w Elblągu.

 Na podstawie §35 ust.3 Statutu Elbląskiego Klubu Sportowego Zarząd EKS „Mlexer”

uchwala co następuje:

 §1

                                              

Zarząd Elbląskiego Klubu Sportowego „Mlexer” ustala nowe miesięczne kwoty składek

członkowskich:

1) dzieci i młodzież – 60zł

2) osoby dorosłe – 80zł

3) dwoje i więcej członków rodziny – 100zł

§2

1.Składka miesięczna płacona jest z góry do 15 dnia każdego miesiąca na wybrane konto:

   a) 55 8313 0009 5200 0209 2000 0010 – ogólne

   b) 97 8313 0009 5200 0209 2000 0030 – dzieci i młodzież

   c) 76 8313 0009 5200 0209 2000 0020 – osoby dorosłe

2.Wpłata dokonywana przelewem na wybrane konto musi zawierać imię i nazwisko osoby

   za którą dokonywana jest wpłata oraz okres za który jest wnoszona.

§3

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2022r.

 

               Skarbnik EKS „Mlexer”                                      Prezes EKS ”Mlexer”

 

              /-/Janusz Trudnowski                                         /-/Paweł Gołębiewski

 

Odwiedzin strony: 652493
Stan licznika mierzony od dnia: 21.05.2013, 13:00